O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Projekat “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih” vredan 4.7 miliona evra, koji finansira EU a sufinansira Vlada Republike Srbije, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji povećanjem zaposlenosti, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija i Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta, koji će se realizovati u više od 35 gradova i opština u Srbiji do kraja 2021. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije i obrazovne ustanove, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju i zapošljavanju, inovativnoj praksi i modelima aktivnog uključivanja, i na taj način ojačati društvenu uključenost mladih. Uticaj i konkretni rezultati projekta se očekuju na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja i upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politike u skladu sa najboljom praksom EU, kao i efikasniju upotrebu finansijske pomoći Evropske unije.


Grant šema

Ukupno, 24 projekta su odabrana za realizaciju od strane organizacija kojima su dodeljeni grantovi.

Grant šema obuhvata dva lot-a:

 • Zapošljivost mladih, usmeren na društvene inovacije u sferi zapošljivosti mladih, sa fokusom na međusektorsku saradnju radi razvoja održivih rešenja koja odgovaraju potrebama mladih (ukupna vrednost: EUR 2,190,778.46)
 • Aktivno uključivanje, koji obuhvata realizaciju mera aktivnog uključivanja u Srbiji usmerenih na različite ugrožene grupe, najviše korisnike socijalne pomoći, putem implementacije mešovitih grupa aktivacionih mera i promovisanja međusektorske saradnje na svim nivoima (ukupna vrednost EUR 1,878,435.65).

Podržani projekti- LOT1

12 projekata:

 •  Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ Požarevac i Omladina JAZAS-a Požarevac / Regionalno partnerstvo za zapošljavanje mladih u ruralnim područjima. Opšti cilj: povećana zaposlenost mladih u Braničevsko-Podunavskom regionu (EUR 151,594.00);
 • Gradska opština Stari Grad, Beograd, Fakultet za menadžment Sremski Karlovci i Evropska organizacija mladih, Beograd / „Preokret“ Omladinski obrazovni centar. Opšti cilj: promovisanje održivog zapošljavanja mladih i osoba iz NEET  kategorije putem unapređenja obrazovanja i socijalne zaštite (EUR 156,720.00);
 • Udruženje „Limitless“, Beograd i Forum mladih sa invaliditetom, Beograd / Socijalna preduzeća za razvoj potencijala mladih. Opšti cilj: povećanje uključenosti mladih u socijalno preduzetništvo (EUR 208,004.79);
 • Dostignuća mladih u Srbiji JAS, Beograd, Zapadno Balkanski Institut „WEBIN“, Opština Raška, i Opština Svrljig / Modeliranje alternativnog alata i uslova za zapošljavanje prema potrebama generacija. Opšti cilj: povećanje zapošljivosti ranjivih grupa mladih, uključujući mlade koji pripadaju NEET kategoriji, dugoročno nezaposlena lica i ugrožene grupe nezaposlenih mladih u Svrljigu i Raški (EUR 213,467.14);
 • Udruženje građana "SRBIJA ZA MLADE", Beograd i Opština Negotin / Mladi u turističkoj industriji. Opšti cilj: povećanje mogućnosti za međusektorsku saradnju u cilju razvoja namenski razvijenih obrazovnih aktivnosti i drugih inovativnih usluga namenjenih održivom razvoju mladih (EUR 200,100.00);
 • Udruženje građana „Leader +“, Banatski Karlovac i „Proximo“, Beograd / Razgovarajte o svom poslu-povećanje zapošljavanja mladih putem pametnog, održivog i inkluzivnog pristupa stranom jeziku. Opšti cilj: povećanje zapošljivosti mladih kroz unapređenje znanja stranih jezika (EUR 216,749.90);
 • Udruženje građana "Institut za progres i saradnju regiona zapadnog Balkana", gradska opština Savski Venac, Beograd i Udruženje građana "Arhus centar Južne i Istočne Srbije" / "Nevo Kumpania" – model socijalnog biznisa za mlade za razvoj inkluzivnog i integrisanog upravljanja otpadom. Opšti cilj: doprineti razvoju socijalnih inovacija namenjenih mladim Romima koji učestvuju u neformalnom sakupljanju otpada, putem realizacije principa međusektorske cirkularne ekonomije u formi socijalnog preduzetništva mladih (EUR 219,553.30);
 • Omladinski klub Novi Pazar i Udruženje mladih agronoma, Beograd / Poljoprivreda je spremna za inovacije „AGRI“: Prema održivom sistemu podrške mladima u poljoprivredi u Srbiji. Opšti cilj: doprineti zaposlenosti i mogućnosti za zapošljavanje mladih osoba zainteresovanih za poljoprivredu u ruralnim područjima Srbije (EUR 97,236.25);
 • Institut za javnu politiku, Beograd i Škola novih vizija u obrazovanju, Novi Sad / Mladi danas- nosioci promene sutra. Opšti cilj: unapređenje kapaciteta mladih u geografski marginalizovanim područjima Srbije za učešće na tržištu rada putem neformalnog obrazovanja i inovativnih metodologija, radi predstavljanja potencijalnim poslodavcima, učenja veština za samozapošljavanje, kao i uspostavljanje baze podataka za održivo zapošljavanje mladih profesionalaca namenjene potencijalnim poslodavcima (EUR 98,029.12);
 • Opština Kučevo, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Zemljoradnička zadruga „Soare“ Neresnica i Udruženje građana "Koraci nasleđa" / Mladi farmeri za budućnost Kučeva. Opšti cilj: doprineti društveno-ekonomskom razvoju opštine Kučevo i Braničevskom okrugu putem povećanja zaposlenosti ugroženih mladih (EUR 223,708.80);
 • Beogradski centar za ljudska prava, Krovna organizacija mladih Srbije, Udruženje građana "Empirija“ i Nacionalna asocijacija praktičara omladinskog rada-NAPOR, Novi Sad / NAŠA ZAJEDNICA NAŠA BUDUĆNOST - Veća saradnja i zapošljavanje mladih. Opšti cilj: unapređenje dugoročne zapošljivosti mladih koji pripadaju NEET  kategoriji i promovisanje održive međusektorske saradnje na lokalnom nivou, radi realizacije mehanizama za inkluzivno preduzetništvo u zajednici (EUR 226,261.11);
 • Opština Bač, Opština Bački Petrovac i NVO „Biznisnova“ - Centar za proaktivno poslovanje, Novi Sad / Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke. Opšti cilj: poboljšanje pozicije mladih i stvaranje uslova za njihovo zapošljavanje u dunavskom regionu južne Bačke, sa fokusom na mlade iz ruralnih područja (EUR 179,354.05)

Podržani projekti-LOT2

12 projekata:

 • „Caritas“ Šabac, „C.O.S.M. Consorzio Operativo Salute-Mentale S.C.S.“, Italija i Opština Bogatić / Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva. Opšti cilj: povećanje prilika za zapošljavanje ranjivih grupa, podrška sektoru socijalne ekonomije i doprinos ekonomiji i razvoju društvene svesti na opštijem nivou (EUR 205,555.24);
 • Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom „MDRI-S“, Beograd i „Naša kuća“- Udruženje za podršku osoba ometenih u razvoju, Beograd / Jednakost pred zakonom kao preduslov za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Opšti cilj: progresivno unapređenje zakona, politika i praksi koje ograničavaju pravo jednakosti pred zakonom i sprečavaju zapošljavanje osoba ometenih u razvoju i onih koji se suočavaju sa izazovima društvene stigme (EUR 102,345.50)
 • Forum mladih sa invaliditetom, Beograd, Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije i Zavod za zapošljavanje Crne Gore / Put do inkluzivnog tržišta rada. Opšti cilj: povećanje kapaciteta i mogućnosti za zapošljavanje dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom, putem pripreme i realizacije namenski razvijenih paketa mera za podršku aktivnom uključivanju na tržištu rada (EUR 199,920.00);
 • Centar za javnu i lokalnu upravu „PALGO“ centar, Beograd i NBI istraživački centar za društvene nauke i umetnost, Beograd /Novi model emancipacije za održivu romsku zajednicu. Opšti cilj: razvoj i upotreba novog modela za emancipaciju romske zajednice koji će im omogućiti da unaprede svoj status u oblastima obrazovanja, ekonomskog osnaživanja, stanovanja, zaštite životne sredine, kulture, polne jednakosti, zdravstvene i socijalne zaštite, što će doprineti stvaranju preduslova za uspostavljanje održivog okruženja kroz bolji i inkluzivniji život romskih zajednica u Srbiji (EUR 99,700.20);
 • Centar za porodični smeštaj i useljenje Kragujevac, Razvojni biznis centar, Kragujevac i Udruženje "Uradimo zajedno", Kragujevac / Međusektorska sigurnosna mreža za aktivno uključivanje mladih u hraniteljskim porodicama. Opšti cilj: doprineti povećanom aktivnom uključivanju i zapošljavanju mladih u hraniteljskim porodicama, kao i realizaciji Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne u Srbiji (EUR 143,606.07)
 • Organizacija osoba sa invaliditetom Kuršumlija i Opština Kuršumlija / Aktiviranje za više mogućnosti, Opšti cilj: povećanje zapošljivosti i socijalnog uključivanja nezaposlenih osoba sa invaliditetom korišćenjem modela aktivnog uključivanja (EUR 98,862.16);
 • CRID - Centar za razvoj inkluzivnog društva, Beograd i Centar za inkluziju, inovaciju i integraciju – “In Centar” / Podrška zapošljavanju ranjivih grupa kroz socijalno preduzetništvo. Opšti cilj: doprineti jačanju socijalnog uključivanja, ekonomskim uslovima i zapošljavanju najugroženijih i ranjivih grupa u Srbiji (EUR 184,990.00);
 • Omladinski savet Kruševac i Popravni dom za maloletnike, Kruševac / Podrška maloletnim prestupnicima da se ponovo integrišu u društvo i tržište rada. Opšti cilj: doprinos aktivnom uključivanju ugroženih grupa, kao i nacionalnim merama za zapošljavanje u Srbiji (EUR 99,990.73);
 • Centar za socijalnu politiku, Beograd, Ženski centar Užice, Opština Priboj i Opština Dimitrovgrad / Poslovi, mogućnosti, preduzeća, podrška - POSLOVI. Opšti cilj: doprineti unapređenju mogućnosti za zapošljavanje ugroženih grupa žena, primarno korisnica socijalne pomoći, putem realizacije mera za žene Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne (EUR 143,711.70);
 • Humanitarna organizacija "Dečje srce", Beograd i Dom za lica ometena u mentalnom razvoju „Srce u jabuci“ / Korak po korak - izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju. Opšti cilj: unapređenje društvenog okruženja za bolje uslove za zapošljavanje ugroženih grupa i smanjenje nivoa njihove segregacije (EUR 211,132.85);
 • Otvoreni klub, Niš i Društvo za razvoj kreativnosti, Aleksinac / Paket podrške zapošljavanju. Opšti cilj: podrška ekonomskom razvoju Srbije putem povećanog zapošljavanja korišćenjem odgovarajućih programa i strategija (EUR 199,794.00);
 • Opština Gadžin Han i „Proaktiv“, Niš / Nikada nije kasno za početak. Opšti cilj: unaprediti mogućnosti za zapošljavanje dugoročno nezaposlenih osoba putem uspostavljanja uslužnog start-ap centra, kao programa akceleracije fokusiranog na unapređenje veština i preduzetništva osoba za perspektivnim poslovnim idejama (EUR 188,827.20).

Sektor
 • Mladi i sport
 • Društveno uključivanje
EuropeAid referenca
EuropeAid/139368/IH/SER/RS
Komponente
 • Podrška razvoju inicijativa za zapošljavanje mladih, kao i mehanizama i modela aktivnog uključivanja;
 • Unapređenje kapaciteta i tehničku podršku namenjenu korisničkim institucijama u upravljanju grant šemom
 • Unapređenje kapaciteta i tehničku podršku lokalnim korisnicima grantova u upravljanju projektima finansiranim iz sredstava EU, što će doprineti uspešnoj realizaciji podržanih projekata
 • Razvoj politika aktivnog uključivanja na osnovu rezultata podržanih grant projekata
Grad / Region
Srbija, cela zemlja
EU donacija
4.666.014 €
Vreme implementacije
Februar 2019. - Jun 2021.
Korisnik
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta
Implementiran od strane
Eptisa i Eptisa SEE